czwartek, 20 czerwca 2024

czwartek, 20 czerwca 2024

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji: 5 czerwca 2024 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Internetowego (dalej „Portal”), dostępnego pod adresem https://www.informowani.pl.

1.2 Właścicielem Portalu jest Informowani, zwany dalej „Właścicielem”.

1.3 Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.4 Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Portalu.

2. Definicje

2.1 Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.informowani.pl, zawierający wiadomości, artykuły, komentarze oraz inne treści informacyjne.

2.2 Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.

2.3 Treści – wszelkie materiały tekstowe, graficzne, audiowizualne oraz inne informacje publikowane na Portalu.

3. Zasady korzystania z Portalu

3.1 Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

3.2 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami netykiety.

3.3 Zabronione jest publikowanie na Portalu Treści:

3.4 Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania Treści naruszających niniejszy Regulamin bez uprzedzenia Użytkownika.

4. Prawa autorskie

4.1 Treści publikowane na Portalu są chronione prawami autorskimi i stanowią własność Właściciela lub osób trzecich.

4.2 Użytkownik może korzystać z Treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

4.3 Zabronione jest kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie Treści bez zgody Właściciela lub osoby trzeciej, której prawa autorskie zostały naruszone.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, dostępną na Portalu.

6. Odpowiedzialność

6.1 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez Użytkowników.

6.2 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu przez Użytkowników.

7. Postanowienia końcowe

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7.2 Wszelkie spory związane z korzystaniem z Portalu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2024 r.